ochrona środowiska, badania i pomiary, emisja, imisja, akredytacja, Ekopolin, Wrocław
Strona główna

Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN powstało w 1989 roku. Podstawowe formy działalności w zakresie ochrony środowiska (ale nie jedyne) to prace studialne, z których najczęściej realizowane są:

 • wnioski o wydanie pozwoleń sektorowych w zakresie: 
  • wprowadzania gazów i pyłów do powietrza,
  • gospodarki wodno-ściekowej (pobór wód i odprowadzanie ścieków),
  • gospodarki odpadami:
   • wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
   • wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
   • wniosek o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
 • wnioski o wydanie oraz zmianę pozwoleń zintegrowanych,
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięć na środowisko, przeglądy ekologiczne, operaty, oceny,
 • projekty sieci monitoringu jakości powietrza, poziomu i jakości wód wgłębnych i powierzchniowych, oddziaływania źródeł hałasu

 oraz pomiary emisji i parametrów jakości środowiska:

 • emisja zanieczyszczeń pyłowych i gazowych z instalacji energetycznych oraz technologicznych,
 • emisja hałasu do środowiska,
 • imisja zanieczyszczeń pyłowych (w tym PM10 i PM2,5),
 • monitoring stanu środowiska,
 • badania fizyko-chemiczne wód, ścieków i gleb.

Wśród zleceniodawców znajdują się zakłady przemysłowe (w dużej części związane z górnictwem i energetyką węglową), przedsiębiorstwa produkcyjne, firmy projektowe i usługowe, jednostki administracji państwowej i samorządowej.

Posiadamy laboratorium akredytowane przez PCA (akredytacja nr AB 1058) w zakresie: 

 • pomiarów emisji w gazach odlotowych oraz poboru prób do oznaczania związków organicznych i nieorganicznych,
 • pomiarów stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu,
 • pomiarów hałasu od instalacji przemysłowych.

Specjalizujemy się w określaniu udziału źródeł powierzchniowych (wyrobiska, zwałowiska) w całkowitym zapyleniu powietrza oraz w ustalaniu emisji pyłu z tych źródeł do sprawozdań PRTR.

 

 

powrót na górę strony
Kontakt

Przesiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN Sp. z o.o.

50-155 Wrocław, ul. J.E. Purkyniego 1
tel. 71 344 80 54, 71 342 82 05
fax. 71 342 05 96

ekopolin@ekopolin.pl

 
Kalendarz