ochrona środowiska, badania i pomiary, emisja, imisja, akredytacja, Ekopolin, Wrocław
Badania i pomiary

W oparciu o wieloletnie doświadczenie wykwalifikowanych pracowników oferujemy wykonanie pomiarów:

 • emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych emitowanych do atmosfery z instalacji energetycznych oraz technologicznych,
 • imisji zanieczyszczeń pyłowych w środowisku,
 • skuteczności działania urządzeń technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji (emisja hałasu, emisja substancji do powietrza),
 • emisji hałasu do środowiska i poziomów hałasu w środowisku,
 • badania fizyko-chemiczne wód, ścieków i gleb.

Pomiary emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych wykonywane są:

 • zgodnie z metodykami referencyjnymi wykonywania pomiarów emisji do powietrza określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542),
 • zgodnie z Polskimi Normami,
 • urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.

Pomiary imisji zanieczyszczeń pyłowych w środowisku wykonywane są przy użyciu mobilnej stacji pomiarowej wyposażonej w próbkującą głowicę pomiarową PM10 (lub PM2,5) służącą do wyodrębnienia frakcji pyłu na pojedynczym filtrze pomiarowym o średnicy 47 mm (zgodnie z normą PN-EN 12341:2014-07 "Powietrze atmosferyczne - Standardowa grawimetryczna metoda pomiarowa do określania stężeń masowych frakcji PM10 lub PM2,5 pyłu zawieszonego") oraz automatyczny moduł do poboru prób pyłu na 16 filtrów pomiarowych. Głowica zapewnia wymagany normą przepływ 2,3 m³/h. Moduł z głowicą posiada certyfikaty uznanych instytucji, między innymi niemieckiego TÜV.

     

Pomiary hałasu w środowisku wykonywane są:

 • zgodnie z metodykami referencyjnymi wykonywania pomiarów hałasu w środowisku określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz.U.2014.1542),
 • zgodnie z Polskimi Normami,
 • urządzeniami pomiarowymi posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania.

Pobory prób gazowych i pyłowych ze strumienia gazów odlotowych, pomiary emisji zanieczyszczeń energetycznych, pomiary imisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym oraz pomiary hałasu od instalacji przemysłowych objęte są akredytacją laboratorium badawczego nr AB 1058 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Od początku swojej działalności Przedsiębiorstwo Badawczo-Wdrożeniowe Ochrony Środowiska EKOPOLIN związało się z problematyką górnictwa odkrywkowego i energetyki węglowej poprzez ścisłą współpracę (trwającą od 1989 roku nieprzerwanie po dziś dzień) z Kopalnią Węgla Brunatnego TURÓW i Elektrownią TURÓW w Bogatyni. W konsekwencji pozwoliło to firmie na osiągnięcie wysokiej specjalizacji w zakresie szeregu prac badawczych, studialnych i projektowych dotyczących oddziaływania na środowisko tych rodzajów działalności przemysłowej. Prace wykonane dla branży górnictwa odkrywkowego obejmują między innymi:

 • określenie stężenia zapylenia w otoczeniu zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego,
 • określenie składu chemicznego aerozolu atmosferycznego w otoczeniu zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego,
 • określenie głównych kategorii źródeł emisji pyłu oddziałujących na badany obszar,
 • określenie udziału zwałowiska zewnętrznego nadkładu i wyrobiska górniczego w całkowitym zapyleniu otoczenia,
 • ustalanie emisji pyłu z tych źródeł do sprawozdań PRTR,
 • projektowanie sieci pomiarowych oraz prowadzenie monitoringu poziomu i jakości wód wgłębnych i powierzchniowych, jakości powietrza, oddziaływania źródeł hałasu.

 

Pobory prób gazowych i pyłowych ze strumienia gazów odlotowych, pomiary emisji zanieczyszczeń energetycznych, pomiary imisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu atmosferycznym objęte są akredytacją laboratorium badawczego nr AB 1058 wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji.
 
powrót na górę strony